วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สรุปคำบรรยายจากแพทย์แผนจีน

“ เมื่อชีวิตสุขสบาย  ต้องไม่ไป ( ตาย ) ก่อน99”             ทุกคนอยากมีชีวิตสุขสบายไร้โรคา  ท่านทั้งหลายมาฟังการบรรยายก็มีจุดประสงค์อย่าง
เดียวกัน ผมขอถามว่า  อายุขัยของคนเราสูงสุดคือเท่าไร บางคนบอกว่าสูงสุด 150 ปี   ต่ำสุด 120
ปี ซึ่งไม่ถูก  มนุษย์เรามีระยะเจริญเติบโต 20-25 ปี  อายุขัยเป็น5-7 เท่าของระยะเจริญเติบโต
คือต่ำสุด 100 ปี  สูงสุด 175 ปี  การจะอยู่ถึงร้อยปีไม่ใช่ฝันอีกแล้ว  แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากอยู่ถึ
ขนาดนั้นหรือไม่

             จะอยู่ร้อยปีก่อนอื่นต้องมีสุขภาพดี  แล้วสุขภาพดีมาจากไหน ?  มาจาก พื้นฐาน 4
ประการในชีวิตประจำวัน

ประการแรก  คือภาวะจิตที่สงบสุข

ประการที่สอง  คือรับโภชนาการที่สมดุล

ประการที่สามคือออกกำลังกายพอเหมาะ

ประการที่สี่คือนอนหลับเพียงพอ  โดยปรกติแล้ว ประการที่สี่ชักจูงให้งดบุหรี่และเหล้า ผมขอแก้เป็นนอน
หลับเพียงพอ  ดั่งที่โบราณท่านว่า “ อดนอนทุกวัน  ชีวิตสั้นไป10 ปี ”
             พื้นฐานสุขภาพ 4 ประการ  ต้องเรียงตามลำดับ  สมัยนี้มีบทความมากมายเขียนถึง
เรื่องนี้   แต่ถ้าไม่พูดถึง ภาวะจิตใจเป็นประการแรก   แสดงว่าผู้เขียนไม่ใช่มืออาชีพ ไม่ต้องอ่านต่อ
แล้ว  เพราะแพทย์แผนจีนจัดภาวะจิตใจเป็นอันดับหนึ่งในการบำรุงสุขภาพ   กล่าวคือ  ภาวะจิตเป็นตัว
กำหนดพฤติกรรม และผลพวงต่างๆ เกิดจากพฤติกรรม

มองในแง่สรีระ คนเราอยู่ได้โดยอาศัยอวัยวะทั้ง 5 คือ ตับ  หัวใจ ม้าม ปอด และไตยกตัวอย่างเช่น
โรงพยาบาลออกใบมรณะบัตร มักจะระบุสาเหตุการตายว่า หัวใจวาย ตับวาย ไตวาย  เป็นต้น

ถ้าผู้ป่วยตายด้วยเส้นเลือดหัวใจอุดตัน  แสดงว่าเลือดเข้มข้นสกปรก แต่เลือดฟอกมาจากตับ  แสดงว่า
ตับหมดสมรรถภาพในการฟอกพิษหรือกลั่นกรองเลือดให้บริสุทธ  ิ์   ไหลเวียนไม่คล่องตัว  ทำให้อุดตัน
ในเส้นเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวนมาก  ก่อนหัวใจวายมักจะบันดาลโทสะซึ่งเป็นสาเหตุทำลายการทำ
งานของตับ ด้วย เพราะฉะนั้น  โปรด จำไว้ว่า  อย่าโมโหโทโสซึ่งไม่ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆ เลย  นอก
จากทำลายร่างกาย เ ท่านั้น  ขอฝากคำขวัญให้ทุกท่าน “ หัวเราะสามเวลา ห่างไกลโรคและยา
หัวเราะสามเวลา หมอต้องผูกคอลา ”
             ทีนี้มาพูด เรื่องโภชนาการ อักษรจีนต้องเขียนตามลำดับก่อนหลัง  ภาษาก็เช่นเดียวกัน
เราพูดวา “ ดุลยภาพแห่งโภชนาการ ” หมายความว่า  ดุลยภาพต้องมาก่อน โภชนาการจึงตามหลัง
มา WHO เตือนเราว่า  คนเราเกิดโรคมาจากสาเหตุ (1) รูปแบบการดำรงชีวิตไม่เหมาะสม (2) กิน
อาหารไม่สมดุล  หมายรวมถึงมากเกินและขาดแคลน นั่นคือ ไขมันมากเกิน  แต่แร่ธาตุและวิตามินขาด
แคลน สรุปคือ ไม่รู้จักกิน  ทำให้เกิดโรค             อยากจะถามว่า  เรากินอาหารเพื่ออะไร ? คำตอบคื

(1) เพื่อดำรงชีพ

(2) เพื่อป้องกันโรค

(3) เพื่อรักษาโรค บรรดาโรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เกิดจากการกินทั้งนั้น  ใน
เมื่อกินแล้วทำให้เกิดโรคได้  ก็ต้องกินแล้วรักษาโรคได้เช่นกั
             แพทย์แผนจีนเป็นมรดกตกทอด 5 พันปี  ให้คนรุ่นหลังใช้รักษาโรค 5 ขั้นตอนขั้นตอน 1    รักษาด้วยอาหาร  หมอจะให้สูตรอาหารแก่คนไข้เป็นเวลาหลายเดือน ถ้าไม่ได้ผล  ก็จะ
ใช้

ขั้นตอน 2    กวาดทราย ดูดด้วยสุญญากาศ  บีบนวดและดึงดัน ถ้าไม่ได้ผล ก็จะใช้

ขั้นตอน 3    ฝังเข็ม ถ้าไม่ได้ผล  ก็จะใช้

ขั้นตอน 4  ใช้เหล้าดอง ถ้าไม่ได้ผล  ก็จะใช้

ขั้นตอน 5    ใช้ยา  ปัจจุบันหมอจะให้ยาทันทีที่คนไข้มาหา เป็นยาย่อมมีพิษ   คุณกินยาทั้งเดือนทั้งปี
ไม่มีวันที่โรคจะหายขาด
             Socrates บิดาแห่งแพทย์แผนปัจจุบัน  เคยกล่าวเตือนว่า “ จงกินอาหารให้เป็นยา
อย่ากินยาเป็นอาหาร ” จีนโบราณก็มีคำกล่าวว่า “ ใช้อาหารรักษาโรคดีกว่ายา ” แต่ทุกวันนี้มันกลับกัน
หมดเรากินอาหารวันละ 3 มื้อ กินเพื่ออวัยวะชิ้นไหนกันแน่ ?เราอยู่ได้เพราะอาศัยพลังงานจากอวัยวะทั้ง 5 พลังงานของอวัยวะได้มาจากการกิน  แต่ทุกวันนี้เรากิน
ตามใจและปาก ชอบอะไรก็กินมันทุกวัน อวัยวะทั้ง 5 ก็เหมือนกับคน  มีรสนิยมแตกต่างกัน

·        ตับชอบกินสีเขียว

·        หัวใจชอบกินสีแดง

·        ม้ามชอบกินสีเหลือง

·        ปอดชอบกินสีขาว

·        ไตชอบกินสีดำ

คำว่าดุลยภาพหมายถึงกินหลากหลายชนิด
             แพทย์แผนจีนใช้วิธีมอง  ฟัง ดม ถาม แมะ ก็สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ ในที่
นี้ก็รวมทั้งการมองดูสี  ทั้ง 5 บนใบหน้านั่นเอง  ตัวอย่างเช่น

·        ตับมีปัญหา  สีหน้าจะออกเขียว

·        หัวใจมีปัญหา  สีหน้าจะออกแดง

·        ม้ามมีปัญหา   สีหน้าจะออกเหลือง

·        คนไข้หอบหืด  สีหน้าจะออกขาว

·        คนไข้ไตเสื่อม  สีหน้าจะออกดำดังที่กล่าวแล้ว

·        ถั่วเขียวเหมาะสำหรับบำรุงตับ เพื่อให้ตับขับพิษออกจากร่างกาย  แต่ก็ต้องกินให้ถูกวิธี คน
ทั่วไปมักจะต้มถั่วเขียวจนเละซึ่งไม่ถูกต้อง  วิธีที่ถูกคือ ต้มให้น้ำเดือดประมารณ 5-6 นาทีก่อนที่ถั่วจะ
แตกเม็ด  รินเอาน้ำออกซึ่งจะได้น้ำถั่วเขียวที่มีสีเข้มข้นที่สุด  ดื่มแล้วมีสรรพคุณขับพิษสูงสุด จากนั้นเอา
ถั่วเติมน้ำต้มต่อจนเละกินเป็นอาหาร

·        หัวใจชอบสีแดงให้กินถั่วแดง

·        ม้ามชอบสีเหลืองให้กินถั่วเหลือง

·        ปอดชอบสีขาวให้กินถั่วขาว

·        ไตชอบสีดำให้กินถั่วดำทำไมถึงให้กินแต่ถั่ว ? เพราะตำรายาจีนมีคำว่า “ คนเรากินถั ่วทั้ง 5 จะสมบูรณ์พูนสุข ”โภชนาการ
แผนจีนก็เน้นว่า “ กินไม่พ้นถั่ว ” ขอยกตัวอย่างไม่ค่อยสุภาพ  ในชนบทเขาใช้ถั่วดำเลี้ยงปศุสัตว์ ทำให้
ไตแข็งแรงมีกำลังวังชา  สามารถทำงานหนักเตะปี๊บดัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุภาพสตรีควรบริโภคถั่ว
ตลอดชีวิต  เพราะนอกจากเป็นประโยชน์ต่ออวัยวะทั้ง5 แล้ว  ในถั่วยังมีสารที่กระตุ้นการทำงานของรัง
ไข่
ต่อไปจะพูดถึง รสชาติ·        เปรี้ยวบำรุงตับ

·        ขมบำรุงหัวใจ

·        หวานบำรุงม้าม

·        เผ็ดบำรุงปอด

·        เค็มบำรุงไตหมายความว่า ต้องกินให้ครบทุกรสชาติอย่างละนิด  ให้เกิดสมดุล เช่น รสเปรี้ยวบำรุงตับ  กินมากตับ
พัง จีนเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยโรคตับมาก  ในจีนเองต้องยกให้มณฑลซันซีครองแชมป์โรคตับ เพราะคนที่นั่น
ชอบกินน้ำส้มสายชู  รสเผ็ดบำรุงปอด กินมากปอดพังเช่นกัน สถิติกระทรวงสาธารณสุขจีนปีที่แล้วระบุว่า
ชาวเสฉวนและชาวหูหนันที่อพยพจากจีนใต้ไปอยู่ภาคเหนือ  นำเอานิสัยชอบกินพริกติดตัวไปด้วย นานวัน
เข้าเป็นโรคมะเร็งในปอดตามๆ กัน  ทั้งนี้เพราะเหตุว่า ภาคใต้อากาศชื้น กินเผ็ดป้องกันความชื้นได้
แต่ภาคเหนืออากาศแห้ง กินเผ็ดมากจะทำลายปอด พึงจำไว้ว่า  ใครอยู่ถิ่นไหนให้กินของถิ่นนั้น  ไม่ใช่
ว่ากินของได้ทั่วทุกถิ่น
กินอาหารอย่างไรจึงจะเหมาะ ?ง่ายนิดเดียว  มีหลักการจำดังนี้ “ สีสัน  หยาบ - ละเอียด  ดิบ - สุก  คาว - เจ ”หมายความว่า
กินอาหารต้องคละกันหลากสีและรสชาติ หยาบแข็งควบคู่กับละเอียดนิ่ม สุกควบคู่กับดิบ  คาวควบคู่กับเจ
ขอแนะนำว่า  แต่นี้ไปให้กินผักดิบผลไม้สดแต่ละมื้อ ถ้าเปลือกกินได้ก็กินทั้งเปลือกจะยิ่งดี  เพราะแพทย์
แผนจีนถือว่า กินของดิบลดอาการร้อนใน  แพทย์แผนปัจจุบันก็ถือว่า ผักผลไม้สดดิบให้วิตามินดีกว่า
สุดท้ายจะพูดถึง ยาบำรุงเราไม่ต้องเสียเงินมากมายซื้อยามาบำรุงร่างกาย  ผักและผลไม้มีวิตามินสูง ถ้ากินให้ถูกวิธี  ก็สามารถ
ดูดซึมวิตามินเพียงพอต่อร่างกาย  สิ่งที่ต้องการคือแคลเซียม ผู้หญิงควรกินแคลเซียมวันละ 3000 มก .
ขึ้นไป ผู้ชายกินวันละ 4000 มก . ขึ้นไป พร้อมกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  คนทั่วไปมักเข้าใจ
ผิด คิดว่าแคลเซียมใช้สำหรับรักษาโรคไขข้ออักเสบ  ที่จริงแล้วแคลเซียมช่วยกระตุ้นให้โลหิตไหลเวียน
นอกจากนั้น  ยังป้องกันเส้นโลหิตแข็งตัว ดังนั้น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ควรกินแคลเซียมให้เพียง
พอ เพื่อให้เส้นโลหิตอ่อนตัว ความดันก็จะลดตาม  ยาลดความดันก็ไม่ต้องกินมาก
             ขอฝากคำขวัญให้ทุกท่าน “ อยากให้ร่างกายดี  กินอาหารถูกวิธี อยากให้สุขภาพเยี่ยม
อย่าลืมกินแคลเซียม ” อย่าลืม  อาหารต้องมาก่อนยา เป็นโรคอย่าพึ่งแต่ยา  พึงใช้ยาในยามวิกฤติเท่า
นั้นขอส่งท้ายด้วย 4 ประโยคดังนี้ “ หมอที่ดีที่สุดคือตัวเรา  โรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัว ยาที่ดีที่สุดคือ
อาหารมีคุณค่า  การรักษาที่ดีที่สุดคือเวลา ” หมายความว่า  ตัวคุณเองต้องรู้จักรักษาตัวเอง ห้องครัว
ในบ้านคุณเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุด  ยากับอาหารมีความหมายเดียวกัน  กินอาหารให้ถูกต้องก็คือยาที่ดีที่
สุด การรักษาต้องต่อเนื่อง  ไม่ใช่ทดลองแล้วก็หยุด หรือเปรียบเสมือนใช้อวนจับปลา 3 วัน  แล้วก็ตาก
อวนหยุดจับปลา 2 วัน  ต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี
             ท้ายที่สุด  ผมขอแนะนำดังนี้

              1.    หลังจากฟังคำบรรยายแล้ว นำไปเผยแพร่แก่ญาติมิตร  เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพ
ดี และเป็นการทบทวนในตัว

              2.    เขียนข้อความ “ ก่อนถึงเก้าสิบเก้า  ห้ามเข้า ( โลง ) เด็ดขาด ” ติด
ไว้หน้าเตียง  เพื่อเตือนตัวเองกินให้ถูกวิธี             ก่อนลาจาก  ขอให้เราทุกคนตะโกน “ ยืนหยัดไม่ไป ( ตาย ) ก่อนอายุ 99”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น