วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา

หลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา

สารบัญ – หัวข้อ
 • พระพุทธศาสนา คืออะไร
 • ชาวพุทธควรเชื่ออย่างไร และเชื่ออะไร
 • หลักการหรือคาสอนแห่งพระพุทธศาสนา
 • ลักษณะธรรมในพระพุทธศาสนา
 • คัมภีร์ของพระพุทธศาสนา
 • จุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนา
 • โครงสร้างของพุทธศาสนา
 • หลักคาสอนที่สาคัญของพุทธศาสนา
 • อริยสัจ ๔
 • ไตรลักษณ์
 • เบญจขันธ์
 • ปฏิจจสมุปบาท
 • เบญจศีลเบญจธรรม (หลักทาคนให้เป็นคน)
 • สัปปุริสธรรม (หลักการของคนดีแท้)คนดีแท้หรือมนุษย์ที่แท้
 • ทิศ ๖ หน้าที่เพื่ออยู่ร่วมกันด้วยดี
 • อริยมรรคมีองค์ ๘
 • ฆราวาสธรรม หรือ ธรรมสาหรับชีวิตครองเรือน ๔ ประการ โพธิปักขิยธรรม หมวด 37 ประการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น