วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขอเชิญชวนท่านร่วมฟังธรรมบรรยายพิเศษ เดือน พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.54

ด้วยชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ จะจัดให้มีการฟังธรรมบรรยาย 
ในวันเสาร์ที่ ๗, ๑๔, ๒๘ พฤษภาคม, เสาร์ที่ ๔, ๑๘, ๒๕ มิถุนายน และเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๕๔ ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล) 
เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. บรรยายรวม ๗ ครั้ง ตามกำหนดการดังนี้ 

 วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ไตรสรณคมน์, ทานกถา
ผู้บรรยาย พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
และพระปลัดสมทบ ปรกฺกโม

 วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ทานกถา (ต่อ) , สีลกถา
ผู้บรรยาย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม

 วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง สัคคกถา, กามาทีนวกถา
ผู้บรรยาย พระมหาสุพล สุจิณฺโณ และพระสันติ อุตฺตมปุญฺโญ

 วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง กามาทีนวกถา (ต่อ) , เนกขัมมานิสังสกถา
ผู้บรรยาย พระมหาสุพล สุจิณฺโณ และพระสันติ อุตฺตมปุญฺโญ

 วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง ถาม – ตอบ
ผู้บรรยาย พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม, พระมหาสุพล สุจิณฺโณ และพระสันติ อุตฺตมปุญฺโญ

 วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง อริยสัจจ์สี่
ผู้บรรยาย อาจารย์สุรพงค์ เทพสุธา

 วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง อานุภาพแห่งปฐมเทศนา บรรยายประกอบภาพดินแดนแห่งพระพุทธภูมิ
ผู้บรรยาย พระมหาสมปอง มุทิโต

picture

 คำปรารภ  

๒๕๙๙ ปีล่วงมาแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสี
เช้าวันหนึ่ง ยสกุลบุตร เดินมายังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เปล่งอุทานในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
“ท่านผู้เจริญ ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับยสกุลบุตรว่า
“ดูก่อนยสะ ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ นั่งลงเถิด เราจักแสดงธรรมแก่เธอ”

ยสกุล บุตร ร่าเริงบันเทิงใจเมื่อได้ยินพระดำรัสนั้นถอดรองเท้าทอง เดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

เมื่อย สกุลบุตรนั่งลงเรียบร้อยแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง “อนุปุพพิกถา” เมื่อพระองค์ทรงทราบว่า ยสกุลบุตรมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้ว จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งของ พระองค์คือ อริยสัจจ์สี่ ได้แก่ ทุกขสัจจ์ สมุทยสัจจ์ นิโรธสัจจ์ มรรคสัจจ์
ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า

“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมี ความดับเป็นธรรมดา”
ได้เกิดแก่ ยสกุลบุตรในขณะนั้น.
นับเป็นการแสดงธรรมโปรดคฤหัสถ์เป็นครั้งแรก คือ อนุปุพพิกถา
ส่วนการแสดงธรรมครั้งแรกที่โปรดปัญจวัคคีย์คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ณ ที่แห่งนี้ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจึงจัดให้มีการบรรบยายธรรม เรื่อง อนุปุพพิกถาและอริยสัจจ์สี่ ดำเนินตามรอยบาทการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะแสดงตามลำดับเทศนาดังนี้

๑. ทานกถา
๒. สีลกถา
๓. สัคคกถา
๔. กามาทีนวกถา
๕. เนกขัมมกถา
๖. อริยสัจจ์สี่

จึง ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน มาร่วมฟังธรรมเฉกเช่น ท่านพระยสกุลบุตร ในสมัย ๒๕๙๙ ปีล่วงมาแล้ว เพื่อความขัดเกลากิเลสของเราทั้งหลายเพื่อบรรลุเป้าหมายอันสูงสุด ตามทางที่พระพุทธองค์และพระสาวกทั้งหลาย เสด็จไปดีแล้ว.....

๑. ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ 
โทร. ๐๒-๓๐๘-๐๑๘๙
หรือ ๐๒-๓๐๘-๐๗๒๐-๕ ต่อ ๑๒๗, ๑๒๘

๒. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
โทร. ๐๒-๖๖๑-๑๒๘๔-๘๕ โทรสาร ๐๒-๖๖๑-๐๕๕๕
รองรับได้ ๒๕๐ ที่ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
แผนที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (สถานที่ตั้งปัจจุบัน) 
คลิ๊ก => http://www.wfbhqs.ob.tc/WFB-3.htm -- 
ถวิล  พัวภูมิเจริญ
thavil@gmail.com

-- 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น